Truslar og vold

LÆR DEG Å MEISTRA TRUSLAR OG VOLD

Innhald: Kurset vil handla om rutinar for å unngå, og teknikkar for å møta truslar om vold og aggressive personar.

Kurshaldar:  Arild Stangeland er konstituert seksjonsleiar av fageininga psykiatrisk divisjon på Haukeland Universitetssjukehus.

Han har halde kurs og undervist i bl.a. aggresjon, voldsproblematikk og konflikthandtering og er medforfattar av boka "Sikkerhet og omsorg - møte med aggresjon og vold".

Tema som vert tekne opp:

 • Kommunikasjon
 • Møte med aggressive personar
 • Eigne reaksjonar på det å bli utsett for truslar og evt vold
 • Samhandling, - når ein er fleire
 • Kva har Ola Normann lov å gjera? Kan ein privatperson stoppa ein annan person?  Kva er ulovlig?
 • Kva har ein lovå gjera i jobbsamanheng? I ulike serviceyrker?
 • Kva forventningar har politiet til samarbeid med dykk?
 • Anmelding, kva er det? Kva gjer ein som tilsett?

Tid: kl. 09.00 - 15.00

Målgruppe: Alle som møter truslar om vold og aggressive personar i arbeidet sitt

 

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.

 

 

TRUSLAR OG VOLD

 

Stadig fleire arbeidstakarar i Norge blir utsatt for vold og truslar i forbindelse med arbeidet.

Aukinga blir knytt til at fleire enn før jobbar innanfor helse- og serviceytande sektor. Yrke der ein kjem tett inn på andre menneske. Det er og blitt knytt til endringar i arbeidslivet som meir  tidspress og økonomiske innstrammingar .

Vold/truslar er eit arbeidsmiljøproblem som kan få alvorlege konsekvensar for den som opplever det.  Det kan få konsekvensar både for arbeidsglede, trivsel og kvaliteten på arbeidet.

Kurshaldar: Bedriftshelse1 

Innhald:

 • Kva er truslar og vold.
 • Truslar og vold er eit arbeidsmiljøproblem, ikkje eit individuelt problem.
 • Tilhøve på arbeidsplassen som kan spele inn, tiltak bedrifta kan gjere.
 • Korleis førebygge at truslar og vold får utvikle seg.
 • Metode i kommunikasjon – «ikkje voldeleg kommunikasjon»

Tid: 2-3 timar

Målgruppe: Tilsestte, verneombod, tillitsvald og arbeidsgjevarar

 

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.